Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Революція Свідомості. Друге пришестя Хреста.Нова тема. Не з'єднувати зі старими!

Революція Свідомості.
Гіпотеза про Розум як атрибут Матерії.

І.Основні визначення:
1.РОЗУМ
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC
Ро́зум (лат. ratio; дав.-гр. ὁ νοῦς) — філософське поняття, яке виражає здатність мислити: аналізувати, й робити висновки. Вища форма творчої інтелектуальної діяльності, що полягає в усвідомленому оперуванні поняттями і опирається на розкриття їхньої природи і змісту.
У повсякденному сприйнятті «розумна істота» — це істота, що сприймає інформацію, мислить, навчається, володіє бажаннями й емоціями, що робить вільний вибір й демонструє доцільну поведінку.

Загальний інтелектуальний розвиток, рівень пізнання, знань кого-небудь.

2.СВІДОМІСТЬ
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
Свідомість — це вища форма відображення дійсності, властива людям і пов'язана з їх психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем своєї поведінки і діяльності та передбачування результатів останньої.

3.Катего́рія — загальне філософське поняття, яке відображає універсальні властивості і відношення об'єктивної дійсності, загальні закономірності розвитку всіх матеріальних, природних і духовних явищ.

Категорії є найбільш загальні поняття.

4.Атрибу́т (attribute) — невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
******************************************************************
ІІ.
1.Питання: Виникнення Розуму (як загальнофілософсько ї категорії) в матеріальному світі є випадковістю, чи закономірністю?

Варіант - "випадковість" - процес руйнації і зникнення є неминучим.
Варіант - "закономірність" - тягне за собою наступне питання: Чи є Розум атрибутом Матерії?

******************************************************************
Гіпотеза: Розум є атрибутом Матерії. Тобто невід'ємною її складовою, без якого вона існувати не може.

Розглянемо варіант гіпотези:

Розум є атрибутом (обов’язковою властивістю) Матерії.

Які висновки можемо зробити, опираючись на таке твердження?

1.На поточний момент ведуться дискусії про наявність інтелекту у тварин. Давайте зробимо наступну класифікацію:
Є хаос і упорядкованість.
Найпростіша упорядкованість є первинною ознакою розумності.
В процесі розвитку (руху) Матерії розумність наростає і на кожен поточний момент підпорядкується принципу дискретної безперервності: тобто одночасно існують різні рівні розумності – від простого упорядкування, до людського інтелекту.
Оскільки існування людини розумної є наслідком розвитку (руху) Матерії,  то можемо узагальнити для закритої системи «Планета Земля»:

Матерія в Русі породила Розум. (1)

Останнє редагування: 25 березня 2019 16:00:02 від MAG
   
Користуючись формулою (1) можемо зробити наступні узагальнення:
На планеті Земля утворилась цікава система: Людина.
Вона складається з одноклітинних організмів, які якимось чином згармонізувались і  об’єднались в єдиний складний організм, який має власну інтелектуальну систему управління  у формі центральної і периферійної нервової систем, яка забезпечує функціонування надскладної інформаційної (нематеріальної) системи здатної до саморозвитку, і яка управляє складним матеріальним тілом.
Одноклітинні організми не втратили власної ідентичності. За всіма головними ознаками вони аналогічні простим одноклітинним організмам, які не об’єднані в багатоклітинні організми.
В той же час, всі процеси в багатоклітинному організмі управляються з головного комп’ютера – мозку, який відносно біологічного тіла виконує управляючі функції.
Іншими словами система «Людина» функціонує завдяки взаємодії Тіла і Розуму – такої собі діалектичної пари.
Тут Розум по відношенню до Тіла фактично виконує такі функції які аналогічні  функціям категорії Бог по відношенню до Матерії.

Екстраполюємо вказані висновки на відомий людству Всесвіт. Розширимо дію формули (1).

Матерія в Русі породжує Розум. (2)
Для підтвердження формули (2) необхідно: візит Бога на Землю (2-ге Пришестя Христа), або хоча б науково доведений факт існування позаземних цивілізацій.
Поки такої науково достовірної інформації не маємо формула (2) може бути лише Гіпотезою.
Для  отримання інформації про властивості навколишнього світу (Матерії) треба опертись на якусь Гіпотезу, яка підтвердиться або буде заперечена, але допоможе  провести системі дослідження і отримати науково достовірний результат.

*******************************************************
2. Аналізуємо формулу (2)

Матерія в Русі породжує Розум. (2)
Одразу бачимо, що вона структурно схожа на формулу:

Бог Отець     Бог Дух Святий     Бог Син (3)
Формула (2) структурно аналогічна формулі (3).
Матерія є аналогом Бог Отець
Рух  є аналогом Бог Дух Святий 
Розум є аналогом Бог Син (Виконує функції Бога, але народжується від Бога Отця і його дія в закритій системі "Земля" проявляється пізніше за часом).

Маємо класичний приклад дії принципу спіралевидності розвитку стосовно структури філософської теорії.
***************************************************************
Якщо зробити інверсію формули (2), то вийде...

Розум в Русі породжує Матерію (4)
тоді:

((2) + (4))! = Формула Вічності... (5)
...
Матерія в Русі породжує Розум
................... ................... ................... ...... } (5)
Розум в Русі породжує Матерію
...


Останнє редагування: 25 березня 2019 15:59:29 від MAG
   
3. Найбільш загальна форма руху для нашого всесвіту.
Яка форма руху найбільш загальна для нашого всесвіту? Для фізичних процесів то хвиля. Рівняння хвильові (коливальні) є найбільш загальними. Рівняння рівномірного прямолінійного руху з хвильових можна вивести, а навпаки ніяк.
Для всіх інших видів руху також характерним є хвилеподібність.
Життя смугасте, кризи накочуються хвилями, і т.п.
Процес пізнання також хвилеподібний. Довго накопичується  інформація, Осмислюється, робляться висновки та розробляється теорія. Потім проводяться нові дослідження, отримуються підтверджуючі дані, на основі яких робиться новий прогноз і продовжується  пошук істини методом проб і помилок.
*******************************
Спробуємо намалювати загальний вигляд Спіралі Розвитку, виходячи з твердження про хвилю як найбільш загальну форму руху для нашого Всесвіту.
Малюнок може бути  дуже складним.
Спростимо завдання. Намалюємо щось простіше і подивимось, чи можна перейти до більш загальних висновків.
Уявімо, що ми спостерігаємо збоку за рухом Сонця у просторі.
Проекцією траєкторії руху Сонця на вертикальну площину буде Спіраль.
Навколо траєкторії Сонця рухається Земля. Проекцією її руху буде спіраль навколо спіралі руху Сонця. А траєкторія руху Місяця буде спіраллю навколо спіралі руху Землі.
Можемо ускладнювати малюнок: добавити планет, зірок, які обертаються навколо ядра галактики і т.п.. Але принцип побудови при цьому не зміниться. Так що обмежимось тріадою: Сонце – Земля – Місяць.
Ми описали Рух без катаклізмів. Якщо ж відбуваються якісь реальні події, то може статись так, що якісь планети змінять траєкторію, утворюючи нові гілки. А навколо них обертались супутники, ставались нові катаклізми, які утворювали нові гілки. І т.п.
Думаю, що ми описали основні можливі варіанти руху таких макрокосмічних систем. Ось що вийде:


Цей малюнок наочно відображає дію принципу суперпозиції хвиль:
кожну хвилю можна аналізувати окремо, або у взаємодії з іншими.
Це зображення легко застосувати для зображення шляху пошуку Істини (Шлях пізнання). Окрім того, виходячи з того, що все у світі є наслідком відносної взаємодії Позитивного і Негативного (Добра і Зла у найбільш загальному формулюванні) отримаємо Дерево Пізнання Добра і Зла, як принцип побудови Загального вигляду Спіралі Розвитку.
   
Використовуючи положення Гіпотези про Розум як атрибут Матерії спробуємо сформулювати Гіпотезу про устрій Всесвіту:
Філософська Картина Світу
для нашого Всесвіту

Існує Розум (Бог) і Матерія. Вони складають нерозривну діалектичну пару, яка знаходиться у вічній боротьбі і взаємодії. Питання: Що з цих складових первинне? буде коректним, лише в стані Руху. Первинність кожної складової  основної діалектичної пари відносна і поперемінна.
Безсмертний Бог створює Матерію і мріє досягти такого моменту, коли він зможе передати відповідальність за безсмертний Всесвіт наступнику. Для цього в матеріальному світі йде процес поступового формування нового Світового Розуму (Сина). Цей процес має дискретно-безперервний  хвильовий характер, закони руху якого повністю визначаються основними законами Діалектики:

Єдність і боротьба протилежностей,
Заперечення заперечення,
Перехід кількості в якість.
Хвиля – основна форма руху.
Спіралевидність є наслідком хвилеподібності руху всіх процесів у Всесвіті..

Бог уособлює батьківське начало.
Матерія уособлює материнське начало.
Існування кожної складової не має резону без іншої.
В Матерії зароджується Новий Бог, який з Часом перебере на себе відповідальність Бога Отця.
Людство – то зародок Нового Бога.
Зараз стадія розвитку Людства аналогічна стадії утробного розвитку людини.
Кінець Світу – то аналог Народження дитини. Тобто якісна зміна простору існування. Процес небезпечний, але якщо Розум є атрибутом Матерії, то все має бути по плану, під контролем Бога. Але Людство (як і людина) повинне самостійно перейти цю якісну межу. Це має статись лише за певного рівня розвитку.
Має бути достатня кількість індивідуальностей, які в певний момент мають досягти потрібного  рівня розвитку особистості. До того існує заборона на прямий Контакт з Батьком (Богом, суперцивілізацією, тощо). Непрямі контакти можуть мати місце для стимулювання розвитку. Передчасний прямий Контакт з Всемилостивим Творцем, або проміжною ланкою – представниками Суперцивілізації – несе загрозу існуванню. Люди можуть почати випрошувати: Боже подай те, се.
Люди мусять усвідомити себе Дітьми Божими, і при прямому Контакті просити навчити їх стати такими як їх Творець (Творці).
Дерево Пізнання Добра і Зла – то є інструмент Пізнання, оволодіння яким сприятиме підготовці до Якісної Зміни(вона ж Кінець Світу, Народження Людства, Контакту з “суперцивілізаціями”, Другого Пришестя, інше).
Зауваження: Точну форму Контакту зараз передбачити неможливо поки аналіх знаходитьсч на стадії гіпотези
Насідок.
Одним з варіантів походження  символу "ХРЕСТ" може бути символічне відображення взаємодії двох квантових   часток, які мають  подвійну   природу: і матерія і  хвиля., Схожий  принцип   реалізовано в Людині, але   на іншому рівні Спіралі   Розвитку:
Тіло, яке   рухається хвилеподібно, і   Свідомість (Розум), яка  має   матеріальний носій -  мозок   і також підлягає законам   хвилеподібного руху.   Поєднання - дає життя,  розділення - смерть. Хрест   символ гармонії. Те саме   для злиття ядер -    термоядерна реакція, яка   дає значно більше  енергії,   ніж силове  руйнування  ядер.

Таким чином маємо ще одне нове значення  символу «Хрест» в новій якості, яке дозволяє назвати пропоновану Гіпотезу “Друге пришестя Хреста.”
Зауваження: Не треба змішувати поняття Хрест і Христос. Хрест то просто символ. Якщо Гіпотеза правильна, то, можливо, повернення Хреста (символа) в новій додатковій якості є передумовою Другого Пришестя Ісуса Христа (Контакту з Творцем, інше).
   
Різне.
11062012
1. Практика критерій істини.
2. На поточний момент стан пропонованої філософської концепції визначається терміном: ГІПОТЕЗА!  Публікується у зв’язку появою ознак наближення до межі Великої якісної зміни в житті Людства.
3. Концепція може бути помилковою
4. Змій - то основний шлях (без катаклізмів) в зображенні Дерева Пізнання Добра і Зла (ДПДЗ).
5. Якщо ДПДЗ повернути то одразу стане зрозумілим: НЕВІДОМО ДЕ САМЕ ОСНОВНИЙ ШЛЯХ. Без Бога заблукати легко! 
6. Падіння Змія. ДПДЗ на малюнку треба повернути на 90 град і «рити» Землю  методом наукового пізнання, враховуючи, що для нашого матеріального світу Матерія відносно первинна. Це означає: без початкових досліджень матеріальних об’єктів  (початкових експериментальних даних) правильну теорію не сформулюєш. Але як тільки сформулюєш на підставі даних, то вона одразу почне застарівати. (Закон заперечення заперечення.)
7. "Падіння Змія", воно ж Кінець Світу, воно ж Якісна Зміна є неминучим, а шлях на "Небо", або процес розвитку є непрямим, спіралевидним.
8.Дано:
1. Безмежність матерії.
2. Матерія рухається.
3. Час безмежний.
Доведення: Якщо матерія рухається в безмежному просторі безмежний час, то в безмежності ВСЕ можливо.
В т.ч. і проникнення убудь-яку точку простору у будь-який момент часу. Це та властивість яку повинна мати категорія БОГ.
Існування БОГа доведене.
9.Люди - хвилі... Батьки, діти, внуки. Дія Принципу суперпозиції хвиль в суспільному процесі наглядно зображується на ДПДЗ Змієм (об’єднаною траєкторією Сонця і Землі), який демонструє взаємодію особистості і суспільства, як рух  взаємопов’язаних спіралей (хвиль) з різною амплітуди та періодами.
10.Заборонений плід - Планета Земля на якій зріє Розум — Людство. 
11. Ми намагаємось досягти безсмертя. А Безсмертний Бог?
12. Крамольна думка: Йому дуже важко нести відповідальності за існування Всесвіту. Та й сумно самому. От і  подробив Він себе, і почав вирощувати заміну. На колись. Якщо ми помиляємось, то нехай Він нас пробачить. Не зі зла. 
13. Шлях до Бога також лежить через оволодіння науковим методом Пізнання матеріального Світу, який є колискою Людства - елементарної частки Світобудови.
14. Науковий метод Пізнання неможливий без використання основних Моральних Заповідей. Час Неправди пройшов. Подальше її використання веде до загибелі Людства. На передній план виходить заповідь: «Полюби ворогів своїх!» і її прикладні використання…

*****************************************
26.06.2012 р.

Якщо Розум є атрибутом матерії, то наближення до можливості реального знищення Людства є простою ознакою наближення до межі якісної зміни.
Така зміна сама собою не відбудеться, але вона буде незворотною і стане реальною перевіркою готовності людства до назрілої якісної зміни.
Загроза для  людства може мати місце, так само, як існує загроза для дитини при народженні.
Але якщо все йде по плану, то все буде добре.
Народження процес важкий, але необхідний.
Цілком можливо, що може відбутись еволюційний перехід, як при появі кроманьйонців, які витіснили неандертальців.
Ініціювати такий перехід може інформаційне переповнення, яке ми сьогодні спостерігаємо.
Ще недавно за інформацією треба було йти в бібліотеку. Тепер основні об’єми інформації отримуємо не встаючи з робочого місця.
Та й розмір інформації, який треба переробити, став затісним для людського мозку.
Робота людини починає набувати рис роботи Бога,  Який всю інформацію отримує одразу.
Кількісні показники накопичились. Цілком реальним є початок швидких якісних змін: розширення можливостей Мозку.
   
Шановні прихильники і опоненти Гіпотези!
Я змушений виставити на препарування нове дерево постів обговорення Гіпотези, оскільки якісь добродії з'єднали в купу старі версії Гіпотези з новими та так, що нові виявились десь в середині гілок і новому читачу буде не зрозуміло куди він попав, зайшовши в тему.
Перепрошую за незручності, які виникли не з моєї ініціативи.

MAG
   
Що таке розум? Ось приклад: Іуда Іскаріот приблизно так мислив: Ось продам я Вчителя. Гроші зароблю а Йому ж нічого не буде - він же Син Бога отож якось вийде сухим із води.
Розумно, ні? :shuffle:
   
Ти вже тут?
 :)

так тиж знов крокодила нарисував :king2:
от тварину і притягло
потіком матеріі свідомості... 8-)
   
Що таке розум? Ось приклад: Іуда Іскаріот приблизно так мислив: Ось продам я Вчителя. Гроші зароблю а Йому ж нічого не буде - він же Син Бога отож якось вийде сухим із води.
Розумно, ні? :shuffle:

нє. Йуда продав жидівського псіха, бо ніфіга невірив ні в те шо він якісь син божий
ні в його вчення. Як і доречі, ніхто з інших його учнів. ВІнакшеб нерозбіглись, шо зайці, з саду, та непочали його наввипередки продавати.

Просто разом з псіхом лазіла купка пройдисвітів та кормілась від його бла-бла. Коли псіх стал опасним - чуваки просто вирішили напослєдок монетизувати його. ВСЕ.
   
Що таке розум? Ось приклад: Іуда Іскаріот приблизно так мислив: Ось продам я Вчителя. Гроші зароблю а Йому ж нічого не буде - він же Син Бога отож якось вийде сухим із води.
Розумно, ні? :shuffle:
Визначення на початку теми:
"...Ро́зум (лат. ratio; дав.-гр. ὁ νοῦς) — філософське поняття, яке виражає здатність мислити: аналізувати, й робити висновки. Вища форма творчої інтелектуальної діяльност і, що полягає в усвідомленому оперуванні поняттями і опираєтьс я на розкриття їхньої природи і змісту.
У повсякден ному сприйнятті «розумна істота» — це істота, що сприймає інформацію, мислить, навчається, володіє бажаннями й емоціями, що робить вільний вибір й демонструє доцільну поведінку .
Загальний інтелектуальний розвиток, рівень пізнання, знань кого-небудь..."
   
так тиж знов крокодила нарисував :king2:
от тварину і притягло
потіком матеріі свідомості... 8-)
То не "крокодил", то Змій на Дереві Пізнання Добра і Зла.  B-)
   
Все! Зникла можливість редагувати.
Нащо таку "радість" нам зробили?  :S  :-o
Так що якщо будуть зайві пробіли в словах, або помилки, то вже виправити не можу.
   
То не "крокодил", то Змій на Дереві

Толя: Папа, я, як виросту, вивчусь на ахвіцера чи на командіра. А шо луччє: ахвіцер чи командір?
Гриша: Та одін xyй [ua] 
   
Толя: Папа, я, як виросту, вивчусь на ахвіцера чи на командіра. А шо луччє: ахвіцер чи командір?
Гриша: Та одін *** [ua] 
:punish: не використовуй ненормативну лексику! Чи ти  [KA] ?
   
А у чому Гіпотеза?
   
Що таке розум? Ось приклад: Іуда Іскаріот приблизно так мислив: Ось продам я Вчителя. Гроші зароблю а Йому ж нічого не буде - він же Син Бога отож якось вийде сухим із води.
Розумно, ні? :shuffle:
Розум?- індукція та кариляція Знань..

   
:punish: не використовуй ненормативну лексику! Чи ти  [KA] ?

таг. крокодил - кацабчєг 8-)
   
таг. крокодил - кацабчєг 8-)
"...Геть  [M] з українських тюрем..." ФУПів!  X(
   
А у чому Гіпотеза?
А почитати з початку тему облом?  B-)
   
Доведемо існування Бога від протилежного?

Протилежне тут в розумінні: Не з чого ВСЕ почалося, а чим ВСЕ кінчиться!

Виходимо з атеЇЗМУ: Бога не було спочатку. Була Матерія! (правда звідки вона взялась, але байдуже)

Аналізуємо доступну на поточний момент інформацію:
1. Цілком можемо сформулювати аксіому: Поняття Бога відносне.
Ми за можливостями боги по відношенню до племен кам'яного віку, а суперцівілізації боги по відношенню до нас. Можна ще згадати тварин, але не будемо штучно ускладнювати аналіз.

На Землі можемо констатувати, що Матерія в Русі (хі-хі співпадає з назвої давньої держави) породила Розум (в філософському понятті, як найвища форма узагальнення явища).

І куди той Розум преться?... 
Можемо констатувати, що модель Античного Бога людство реалізувало: оживляє, вбиває на віддалі блискавками, прирощує руки-ноги, і навіть СЕРЦЯ пересаджує!
А що буде через 1000 років...   

Очевидно, що Розум рухається в напрямку утворення чогось, яке буде Богом по відношенню до Суперцівлізацій.

Висновок: Якщо спочатку Бога НЕ БУЛОЮ то з часом ВІН УТВОРИВСЯ .
Ще з часом Він зможе навчитись утворювати Матерію з нічого (з вакууму).

Таким чином загальний висновок: Якщо Бога не було спочатку, то потім ВІН МОЖЕ УТВОРИТИСЬ!
Наслідок: Якщо Бог може утворитись, то може статись, що він виявиться і спочатку!

Матерія в Русі породила Розум,
Розум в Русі породить Матерію!

Слава Богу!
   
"...Геть  [M] з українських тюрем..." ФУПів!  X(

я харошый... 8-)
   
2 МАГ - як думаєш : революція свідомості відбулася чи ні ?
я мислю так : якшо оберуть Пороха - відбувась.
якшо ні - то нам ше довгі рокиа може і десятиліття "душевних тєрзаній і мучєній" :)
   
я харошый... 8-)

Ти ?
закінчений депресивний дегенат боягуз і придурок. легка параноя і шизофренія вже видимі навіть на форумі.
більше того - ти зцикло яке придумало собі причину кота і мами і сидить в данєцку. походу на мамину пенсію.
ти зрозумів написане чи російською написати ?

п.с. у мене зараз є кєнтуха у Львові.
так от він з Макеєвки.
батьки залишились там.
 а він тут із сімєю. жінка 2 дітей.
живуть успішно. ми їх любимо і поважаємо.
   
2 МАГ - як думаєш : революція свідомості відбулася чи ні ?
я мислю так : якшо оберуть Пороха - відбувась.
якшо ні - то нам ше довгі рокиа може і десятиліття "душевних тєрзаній і мучєній" :)
РС йде хвилями. Наприклад: з 2014 виросла "бандеризація" України, а насправді виросла українська самосвідомість народу.
Нині спад, але це напередодні нової великої Хвилі підйому. :)
Обрання Прошенка може бути позитивним, якщо у нього відбудеться власна "Революція Свідомості".
Для цього йому треба почати думати не лише про власне збагачення, а і про збагачення ВСІХ.
Малоймовірно, але все в руках Божих!  B-)

Останнє редагування: 27 березня 2019 10:54:40 від MAG
   
Сьогодення нагадує чимось ситуацію напередодні початку розстрілів на Майдані.
В повітрі висіло: ситуація ось-ось має визначитись - ПЕРЕМОГА або СМЕРТЬ!
Бог дарував ПЕРЕМОГУ, але омиту кров'ю Героїв.
Яка нині вимога часу?
Україні потрібна Консолідація народу. Консолідація вирішує надскладні проблеми. Зараз є тривога за майбутнє України: чи не зчепляться фанатичні  прихильники різних кандидатів після поразки своїх протеже?
Не треба боятися. Саме нині є проста і очевидна підстава для консолідації: Народу вигідно чесно провести вибори. Так, щоб ніхто не сумнівався в об'єктивності зробленого вибору.
Ні фальсифікаціям!
Не Майдан потрібен, а масовий народний самооргранізований контроль за недопущенням фальсифікацій!
Не має значення кого оберуть, якщо весь! Народ під час виборів проявить свідомість і продемонструю масову увагу до недопущення фальсифікацій, тоді після виборів саме Народ стане гарантом виконання обраним Президентом волі Народу.
На порядку денному демонстрація заповіді: Полюбіть ворогів своїх!
В конкретно прикладному використанні, а не в примітивному: підстав  другу щоку.
Просто кожен повинен усвідомити необхідність компромісу для досягнення Консолідації Народу.
А для цього Кожен має зрозуміти: чому "ворог" не повністю сприймає твоє бачення і кожен має чимось поступитись в ім'я спільного для всіх - в ім'я  України, в якій є місце для всіх в ній сущих.
Показовим є  один виступ на Майдані 16 лютого 2014 року.
Вже позвільняли автомайданівців, але ще не було розстрілів, які почалися через пару днів.
Послухайте цю невелику промову. Вона як ніколи актульна сьогодні!
   
Живемо в умовах китайського прокляття?
"...в цікаві часи.."  :shuffle:
   
Доведемо існування Бога від протилежн ого?
не доведете
   
не доведете

Так мов доведено...

"...хто має вуха..."  B-)

"...Доведемо існування Бога від протилежного?
Протилежне тут в розумінні: Не з чого ВСЕ почалося, а чим ВСЕ кінчиться!

Виходимо з атеЇЗМУ: Бога не було спочатку. Була Матерія! (правда звідки вона взялась, але байдуже)

Аналізуємо доступну на поточний момент інформацію:
1. Цілком можемо сформулювати аксіому: Поняття Бога відносне.
Ми за можливостями боги по відношенню до племен кам'яного віку, а суперцівілізації боги по відношенню до нас. Можна ще згадати тварин, але не будемо штучно ускладнювати аналіз.

На Землі можемо констатувати, що Матерія в Русі (хі-хі співпадає з назвої давньої держави) породила Розум (в філософському понятті, як найвища форма узагальнення явища).

І куди той Розум преться?... 
Можемо констатувати, що модель Античного Бога людство реалізувало: оживляє, вбиває на віддалі блискавками, прирощує руки-ноги, і навіть СЕРЦЯ пересаджує!
А що буде через 1000 років...   

Очевидно, що Розум рухається в напрямку утворення чогось, яке буде Богом по відношенню до Суперцівлізацій.

Висновок: Якщо спочатку Бога НЕ БУЛОЮ то з часом ВІН УТВОРИВСЯ .
Ще з часом Він зможе навчитись утворювати Матерію з нічого (з вакууму).

Таким чином загальний висновок: Якщо Бога не було спочатку, то потім ВІН МОЖЕ УТВОРИТИСЬ!
Наслідок: Якщо Бог може утворитись, то може статись, що він виявиться і спочатку!

Матерія в Русі породила Розум,
Розум в Русі породить Матерію!

Слава Богу!.."


P.S. Яка Ваша думка про виступ на Майдані?  B-)

Останнє редагування: 27 березня 2019 14:54:28 від MAG
   
Так мов доведено...
це неможливо принципово. Ані досвід, ні спостереження, ні логіка тут не працюють. Світ побудований так, що існування чи відсутність Бога довести неможливо. Неможливо знати Бога, в нього можна тільки вірити чи не вірити.
   
це неможливо принципово. Ані досвід, ні спостереження, ні логіка тут не працюють. Світ побудований так, що існування чи відсутність Бога довести неможливо. Неможливо знати Бога, в нього можна тільки вірити чи не вірити.
Словами нічого не доведеш. А як сприводу практики?
Подивіться в приват.
Правда там недоопрацьований напівфабрикат  в переміжку з щоденником. Почитайте. Має бути цікаво.  B-)

P.S. Поки ще нема в приваті. Глюки якісь на ФУПі. Пишуть, що раз на годину можна писати.

Останнє редагування: 27 березня 2019 16:00:09 від MAG
   
Словами нічого не доведеш. А як сприводу практики?
Подивіться в приват.
Правда там недоопрацьований напівфабрикат  в переміжку з щоденником. Почитайте. Має бути цікаво.  B-)
я отримав тільки цитату, але це неважливо, я здогадуюсь, про що ви. Ця практика не може розглядатися як доказ, але може як свідчення для кожного особисто. Додатково уточню, щоб не було непорозумінь - чудеса не доводять Боже існування

Останнє редагування: 27 березня 2019 16:08:27 від costashu
   
це неможливо принципово. Ані досвід, ні спостереження, ні логіка тут не працюють. Світ побудований так, що існування чи відсутність Бога довести неможливо. Неможливо знати Бога, в нього можна тільки вірити чи не вірити.

 :suicide2:
   
2 МАГ - як думаєш : революція свідомості відбулася чи ні ?
я мислю так : якшо оберуть Пороха - відбувась.
якшо ні - то нам ше довгі рокиа може і десятиліття "душевних тєрзаній і мучєній" :)

А до речі дуже вірно! Пан бандерівець дуже чіткий дав критерій революціі свідомості нашого суспільства!

З нетерпінням чекаємо результатів!
   
я отримав тільки цитату, але це неважливо, я здогадуюсь, про що ви. Ця практика не може розглядатися як доказ, але може як свідчення для кожного особисто. Додатково уточню, щоб не було непорозумінь - чудеса не доводять Боже існування
ФУП глючить, не пропускає пошту поки.
Я не про чудеса. Я про факти, які відбулися. B-)
Але дочекайтеся щоб пошта запрацювала.
   
А до речі дуже вірно! Пан бандерівець дуже чіткий дав критерій революціі свідомості нашого суспільства!

З нетерпінням чекаємо результатів!
Обрання Порошенка зовсім не означає, що РС відбулась. Для відбулась - ППО має пройти через власну РС. Поки не бачу підстав. Він дуже залежний від власних матеріальних інтересів.
   

Цю тему переглядають:

0 Користувачів і 1 гість
 
Повна версія