Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

Учені: у Всесвіту є двійник, де час тече в зворотний бік

Наш Всесвіт може бути лише "дзеркальн им відображе нням" паралельн ого світу, що створений з антиматер ії і мчить у зворотном у напрямку від Великого вибуху за шкалою часу.

Революцій на теорія, запропоно вана канадськи ми вченими з Інституту теоретичн ої фізики, звучить як зав'язка фантастич ного роману, проте вона допомагає вирішити кілька парадоксі в, які не мають пояснення в сучасній науці.

Відповідн о до нової моделі, в момент Великого вибуху утворилос я два "симетричн і" всесвіти. В одному - там, де живемо ми, - час потік звичним нам чином, а інший - дзеркальн ий - став із такою ж швидкістю віддаляти ся в минуле.

Канадськи м фізикам потрібно доопрацюв ати ще чимало деталей нової теорії, але в цілому їхня робота не викликає очевидних протиріч - і була опубліков ана в журналі Американс ького фізичного товариств а.

Паралельн ий світ?


Відповідн о до прийнятої на сьогодніш ній день теорії, весь наш Всесвіт - простір, час і маса/енергія - з'явився в результат і Великого вибуху, і відтоді, ось уже майже 14 млрд років тому, розширюєт ься й охолоджує ться. З елементар них частинок поступово утворилис я атоми, а вже з них - вся відома речовина, включаючи зірки і нас самих.

Еволюцію всесвіту і його властивос ті вивчає спеціальн а наука - космологі я, заснована на загальній теорії відноснос ті Ейнштейна і Стандартн ій моделі. Однак ні та, ні інша не можуть пояснити, чому, наприклад, у видимій частині Всесвіту так багато речовини і так мало антиречов ини - адже в теорії їх повинно бути порівну.

Для вирішення цього парадокса, відомого як Баріонна асиметрія Всесвіту, було запропоно вано кілька гіпотез - в тому числі за рахунок темної матерії і чорних дірок.

Пояснення, запропоно ване канадцями, куди простіше - і дозволяє пояснити всі явища, не порушуючи вже існуючих теорій.


Пунктирна лінія посередин і - Великий вибух; горизонта льніе стрілки - шкала часу

Нова модель передбача є, що Великий вибух став точкою симетрії, по різні боки якої Всесвіт і Антивсесв іт розлетіли ся в часі. Точно так, як одночасно з народженн ям електрона у вакуумі на світ з'являється його античасти нка позитрон.

Прорахува вши всі можливі пари, фізики дійшли висновку, що Антивсесв іт повинен бути надзвичай но схожим на наш. Однак не є його точною копією (у повній відповідн ості з квантовим принципом невизначе ності).

Останнє уточнення дозволяє фізикам уникнути складних філософсь ких питань - приміром, про свободу волі. Адже в іншому разі те, що відбуваєт ься в паралельн ому Всесвіті, мало б дзеркальн о відбивати ся в нашому - або навпаки.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-46788721?ocid=socialflow_facebook
   
тож...Cou nterpart  не така вже і фантастик а
   
цікаво, що вони збираютьс я робити з причинніс тю
   
тож...Counterpart  не така вже і фантастик а
там час не тече назад
   
Пунктирна лінія посередин і - Великий вибух; горизонта льніе стрілки - шкала часу


Звідки взялася шкала часу на момент Великого Вибуху, чи, припустим о, на "момент" 10-35с після нього. Час, то є фізична величина, причому одна з 7 системних - тому має визначати сь виключно вимірюванням (почитайте, що таке "вимірюван ня")

Всі теорії про перші "микросеку нди існування Всесвіту" - то є чиста спекуляці я. Незаймана .
   
там час не тече назад

вин типу тече в мінус "-"
 чиста спекуляці я
   
Звідки взялася шкала часу на момент Великого Вибуху, чи, припустим о, на "момент" 10-35с після нього. Час, то є фізична величина, причому одна з 7 системних - тому має визначати сь виключно вимірюванням (почитайте, що таке "вимірюван ня")

Всі теорії про перші "микросеку нди існування Всесвіту" - то є чиста спекуляці я. Незаймана .

так
з секундами в "перші секунди" виникають питання
   
так
з секундами в "перші секунди" виникають питання

"питання виникають" с самим определен ием  что такое время вообще  :gigi:
   
Тобто там манюпаси встають з гробу і все молодшают ь і молодшают ь,поки не стануть сперматоз оїдами? Га? Чи ні? :D
   
"питання виникають" с самим определен ием  что такое время вообще  :gigi:

Тут якраз нема питань. Є процеси, і серед них є процеси, що приблизно повторюют ься (створюють схожі послідовн ості явищ) - коливання атомного ядра, маятник, обертання планети навколо себе або зірки, таке інше.

Час вимірюєть ся (та визначаєт ься) порівнянн ям чогось що відбуваєт ься, з такими періодичн ими процесами (вимірюван ня часу).

Проблеми є з визначенн ям "одночасно сті" подій, що розділені у просторі. Іх намагалис я вирішити в СТВ. Не дуже вийшло. Так і кинули.   
   
Тут якраз нема питань.

ну так дайте определен ие времени, не содержаще е в себе ссылок на время
   
Тобто там манюпаси встають з гробу і все молодшают ь і молодшают ь,поки не стануть сперматоз оїдами? Га? Чи ні?

Це не змінює сутносі життя. Проблему майже розкрито тут


   
Я как астрофизи к не могу читать подобную х.й.ю. Меня тошнить начинает
   
Канадські фізики цілком легально і повноцінн о ознайомил ись з марихуано ю.
   
ну так дайте определен ие времени, не содержаще е в себе ссылок на время
  Час пов'язаний із свідоміст ю.
  Неможливо виокремит и.
  У цьому сенсі час - фікція. ;)
   
сидять собі ,фуї пінають ,вибух а гроші течуть :laugh:
   
ну так дайте определен ие времени, не содержаще е в себе ссылок на время
причинність
   
ну так дайте определен ие времени, не содержаще е в себе ссылок на время

Ну, вы же понимаете, что такое "физическа я величина".   Вот и начинайте - Время - это физическа я величина, которая характери зует что/определяется чем??? определяется периодиче скими процессам и в некой системе отсчёта, эталоном для системы отсчёта выбираетс я сейчас атомное время, эталон секунды — 9 192 631 770 периодов излучения, соответст вующего переходу между двумя сверхтонк ими уровнями основного состояния атома цезия-133 при отсутстви и возмущени я внешними полями.

Т.е. физическо е время сейчас определен о. Если же мы говорим о тех "временах", когда не существов ало атомов цезия 133  :weep: - а после большого взрыва их не существов ало "еще очень долго" - то и нет смысла говорить о времени в том состоянии вселенной .

Я даже больше скажу - время появилось вместе с человечес твом, осознающи м себя как общность, это 100%
   
а гроші течуть

то и (x) з ними
   
то и (x) з ними
з учоними? :laugh:
   
Ну, вы же понимаете, что такое "физическа я величина".   Вот и начинайте - Время - это физическа я величина, которая характери зует что/определяется чем??? определяется периодиче скими процессам и в некой системе отсчёта, эталоном для системы отсчёта выбираетс я сейчас атомное время, эталон секунды — 9 192 631 770 периодов излучения, соответст вующего переходу между двумя сверхтонк ими уровнями основного состояния атома цезия-133 при отсутстви и возмущени я внешними полями.

Т.е. физическо е время сейчас определен о. Если же мы говорим о тех "временах", когда не существов ало атомов цезия 133  :weep: - а после большого взрыва их не существов ало "еще очень долго" - то и нет смысла говорить о времени в том состоянии вселенной .

Я даже больше скажу - время появилось вместе с человечес твом, осознающи м себя как общность, это 100%
якщо ви вважаєте себе атеїстом (якщо не помиляюсь), то доповніть, що ви ще й ідеаліст. Безбожні ідеалісти бувають. Рідко, але бувають
   
Я как астрофизи к

Ты - идеолог хунты, которая никогда не придёт к власти :)
   
з учоними? :laugh:

з учоними - так, з вченими - треба поміркува ти :)
   
якщо ви вважаєте себе атеїстом (якщо не помиляюсь), то доповніть, що ви ще й ідеаліст. Безбожні ідеалісти бувають. Рідко, але бувають

Офіційно (для анкети) я себе вважаю адвентист ом 7 дня Одинацято ї Общини м. Києва.

Я буваю інколи по суботах там на служіннях . В нас є змістовна дискусія про суть вчення, бо не з усім можна там погодитис ь. Поки що я не знаю, хто кого переконає, напевно, таки, з роками, настоятел ь мене. Бо він будівельн ик за фахом і людина справи, а я демагог і х.з хто взагалі :)

Дивовижні справи твої, Господе!
   
Офіційно (для анкети) я себе вважаю адвентист ом 7 дня Одинацято ї Общини м. Києва.

Я буваю інколи по суботах там на служіннях . В нас є змістовна дискусія про суть вчення, бо не з усім можна там погодитис ь. Поки що я не знаю, хто кого переконає, напевно, таки, з роками, настоятел ь мене. Бо він будівельн ик за фахом і людина справи, а я демагог і х.з хто взагалі :)

Дивовижні справи твої, Господе!
вибачте, помилився . Тоді все досить гармонічн о. Але наука це дещо інше, навіть зовсім інше. Вона вивчає об'єктивне і намагаєть ся не плутати вимірюван е з інструмен том вимірюван ня
   
Я как астрофизи к не могу читать подобную х.й.ю. Меня тошнить начинает

 Колись фізиків тошнило від Ейнштейна  :shuffle:
   
в момент Великого вибуху утворилос я два "симетричн і" всесвіти. В одному - там, де живемо ми, - час потік звичним нам чином, а інший - дзеркальн ий - став із такою ж швидкістю віддаляти ся в минуле.


Так, в канаді ганжубас таки забористи й, якщо навіть до великого вибуху канадійсь кі учониє побачили якесь минуле... :-)o
   
ну так дайте определен ие времени, не содержаще е в себе ссылок на время

время в любом направлен ии - последова тельность событий
   
хто побачить антипідра)(уя  з антиУкраї ни, попитайте, бдлск,
кого він там переможце м нещодавно (не)оголошува в.

фуп це помножить на -1, вичислить переможця в нашому світі,
і мирно піде розглядат и цицьки та сраки.
 
   
Вона вивчає об'єктивне і намагаєть ся не плутати вимірюван е з інструмен том вимірюван ня

Так звичайно, нікто не плутає.

Але й складати теорії про сутність того (і тоді) - де наші інструмен ти вимірюван ня не працюють, ми не маємо права. З точки зору наукової.

Якщо еталоном часу в нас визнано коливання цезію-133 - то треба або змінти еталон, або не розповсюд жувати теорії часу та еволюції (розвитку у часі) на ті моменти, коли цезію-133 не існувало.

Бо перенести його у минуле і провести дослід змоги ми не маємо.   
   
то хтось грант закрив переробле ним сценарієм "з.і. Бенджамін а Баттона"
 
   
время в любом направлен ии - последова тельность событий
а зворотніх подій не буває
   
то хтось грант закрив переробле ним сценарієм "з.і. Бенджаміна Баттона"

То і я про те. Там все сказано.
   
Так звичайно, нікто не плутає.

Але й складати теорії про сутність того (і тоді) - де наші інструмен ти вимірюван ня не працюють, ми не маємо права. З точки зору наукової.
виходячи з неї говорити про сутність будь-чого важкувато, бо наука не займаєтьс я сутностям и. Природнич а, уточнюю
   
Офіційно (для анкети) я себе вважаю адвентист ом 7 дня Одинацято ї Общини м. Києва.

Я буваю інколи по суботах там на служіннях . В нас є змістовна дискусія про суть вчення, бо не з усім можна там погодитис ь. Поки що я не знаю, хто кого переконає, напевно, таки, з роками, настоятел ь мене. Бо він будівельн ик за фахом і людина справи, а я демагог і х.з хто взагалі :)

Дивовижні справи твої, Господе!
в нас в селі була сімя адвентист ів ,колись ще за комуни в них по суботах в хаті зїжджалис ь суботники з цілої околиці
тоді то було заборонен е ,
потім емігрувал и до америки
   
нестиково чка
тоді час для всіх античасто к має рухатися у зворотньо му напрямку, а ми таке не спостеріг аємо
   
Тобто там манюпаси встають з гробу і все молодшают ь і молодшают ь,поки не стануть сперматоз оїдами? Га? Чи ні? :D
Ні, на годиннику стрілка крутиться в зворотньо му напрямку, а інше те саме :-)o
   
Ні, на годиннику стрілка крутиться в зворотньо му напрямку, а інше те саме :-)o
Какой год у них на календаре и от чего считают? От прихода антихрист а?
   
"питання виникають" с самим определен ием  что такое время вообще  :gigi:

час абстрактн е позначенн я для речей які змінюютьс я. Вимірюєть ся періодичн ими процесами . Тобто час не може текти у зворотном у напрямку. Чи вони хочуть сказати, що у паралельн ому всесвіті атоми важких елементів перетворю ються на гелій? Сонця поглинают ь й т.п.?
   
Це старенька тахіонна теорія...  :shuffle:
   
 
Повна версія