Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль
14481
31 липня 2007 01:18:00
Пользуйтесь на здоровье.
Сегодня куплено первые пять билетов.Урряя...!
[forum.bus.com.ua]

В плане подключение к интернет продажам в онлайне.Будет организован прием платежей всех платежных систем с штрихкодированием билета и инициализацией на автовокзале или у перевозчика.

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14482
28 липня 2007 15:06:00
I. Загальні положення.

1.1. Народна  Патріотична  Партія України (далі за текстом – НППУ або Партія) є політичною партією, яка об'єднує громадян України на принципах доб¬ровільності та єдності їх інтересів для реалізації мети та завдань, передба¬чених цим Статутом та Програмою Партії.
1.2. НППУ створена за ініціативою громадян України.
1.3. НППУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про політичні партії в Україні", чинним законодавством, цим Ста¬тутом та Програмою Партії.
1.4. НППУ набуває прав юридичної особи в установленому Законом порядку, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються та ви¬користовуються згідно з законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штампи зі своїм найменуванням, власну сим¬воліку, зразки яких затверджуються Президією НППУ. Символіка Партії реєструється в установленому Законом порядку.
1.5. НППУ має статус всеукраїнської, діяльність якої поширюється на територію всієї України. Партія є неприбутковою організацією.
1.6. НППУ має право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах.
1.7. Назва Партії:
-   українською мовою:
повна:Народна Патріотична Партія України;
скорочена: НППУ.
1.8.  Місцезнаходження (юридична адреса) Партії: 00000 м. Київ, ______________
.

II. Мета і завдання НППУ.

2.1. Основною метою діяльності НППУ є сприяння формуванню і вира¬женню політичної волі громадян, виробленню державної демократичної та правової політики шляхом участі у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування та забезпеченні представництва в їх складі членів Партії для участі в розбудові демократичниної вільної України, де панує закон, моральні цінності, національні традиції та соціальна справедливість у суспільстві.
2.2. Для досягнення основної мети НППУ ставить перед собою такі завдання:
-   об'єднання зусиль членів партії у сприянні будівництву справедливого суспільства з гарантованими правами людини, з ефективною економікою;
-   сприяння створенню доброзичливих стосунків між людьми, солідарності в суспільстві для вирішення протиріч, які існують або виникають шляхом переговорів та компромісів;
-   розробка та сприяння утворенню ефективної системи правового захисту громадян України, забезпеченню їх гідними умовами життя;
-   в сфері зміцнення обороноздатності: сприяння розробці та реалізації воєнної реформи, державних програм реформування та розбудови Збройних Сил та правоохоронних органів. Участь у розробці програм з поліпшення умов успішного виконання Збройними Силами захисних, виховних і громадських функцій;
-   у розвитку народовладдя: формування ефективної системи органів місцевого самоврядування, створення ефективних механізмів громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;
-   в аграрній політиці НППУ підтримує курс на створення сприятливих умов для розвитку села, збереження землі, як найбільшого національного багатства, забезпечення державної підтримки аграрного сектору економіки;  
-   в економічній сфері: сприяння формуванню соціально орієнтованої ринкової економіки з підтримкою інтересів національного виробника, залученню інвестиційних програм для розвитку перспективних напрямків виробництва конкурентноспроможн ої продукції вітчизняного виробництва, сприяння модернізації економічної та промислової інфраструктури, розвитку дружніх взаємовигідних і партнерських відносин з усіма країнами, особливо з сусідами;
-   в роботі з молоддю: спрямування головних зусиль на її патріотичне виховання, передачу їй сталих духовних цінностей, необхідних у формуванні цілісної, гармонійної, вільної, відданої інтересам свого народу людини, збереження історичної спадщини попередніх поколінь;
в соціальній сфері: підтримка гарантії кожного громадянина на безкоштовну освіту та медичне забезпечення, задоволення його культурних та духовних потреб. Сприяння та участь в реалізації державних програм та законодавчих актів, що мають пряме відношення до військовослужбовців, ветеранів військової служби та правоохоронних органів і членів їх сімей.
 2.3. Для досягнення своїх статутних цілей і програмних завдань НППУ має право:
-   вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України "Про політичні партії в Україні" та іншими законами України;
-   брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому відповідними законами України;
-   використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, що передбачено відповідними законами України;
-   підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати міжнародні спілки з додержанням вимог Закону України "Про політичні партії в Україні";
-   ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.
2.4. Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" Партія має право проведення опозиційної діяльності, у тому числі:
-   висловлювати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
-   брати участь в обговоренні, оприлюдненні та обґрунтуванні критичних оцінок дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і не державні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
-   вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які є обов'язковими для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

III. Принципи організаційної побудови і діяльності НППУ

3.1. Внутрішньопартійні відносини і свою діяльність НППУ будує на засадах:
   рівності прав усіх членів партії, поєднання інтересів партії і кожного члена НППУ;
   права парторганізацій, кожного члена партії на участь у розробці політики партії;
   самоврядування і самостійності місцевих організацій у вирішенні питань внутрішнього життя і діяльності в межах статутних та програмних документів, рішень вищестоящих керівних органів партії;
   виборності, періодичної змінюваності, звітності партійних органів і їх керівників перед членами партії, які їх обрали або рекомендували;
   права меншості фіксувати свою особливу думку в протоколах, вносити альтернативні доповіді, проекти постанов, вимагати додаткового вивчення й повторного розгляду спірних питань, публікувати, пропагувати та відстоювати свої погляди в межах програмних і статутних положень, наполягати на політичній оцінці помилкових рішень;
   колегіальності в прийнятті рішень з персональною відповідальністю за їх виконання;
   обов`язковості виконання рішень вищестоящих партійних органів всіма нижчестоящими органами та членами партії, права останніх брати участь у їх розробці і обговоренні згідно із затвердженою процедурою, апелювати в разі незгоди з ними до вищих партійних інстанцій, не припиняючи їх виконання.
3.2 НППУ , її організації будуються за територіальними, територіально-виробничими та іншими ознаками. Парторганізації не можуть бути створені на підприємствах, в організаціях і установах у випадках, коли це прямо та у вичерпній формі заборонено чинним законодавством. Партійна організація, що об`єднує членів партії інших парторганізацій, є вищою по відношенню до тих, які є її складовими. Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до встановленої ієрархії у системі адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.
3.3. Вищими керівними органами в НППУ є загальні збори, конференція, з`їзд, які визначають кількісний склад, порядок обрання та обирають відповідні керівні органи: Голову Партії, першого заступника, заступників Голови Партії, Політичну Раду та Президію НППУ, Голів, перших заступників, заступників голів обласних, районних, міських парторганізацій, Раду, Президію Ради, голів Секретаріатів та контрольно-ревізійні органи.
 Допускається обрання членів партії, які не стоять на обліку в даній парторганізації. У список для Голосування включається будь-яка кількість кандидатур.
3.4. Для вирішення окремих питань внутрішньопартійної діяльності, пов`язаної з необхідністю консультацій з членами партії, первинними парторганізаціями конференції, з`їзди можуть проводитись в декілька етапів.
3.5. Делегати на конференції районних, міських, обласних і прирівняних до них парторганізацій, конференції та з`їзди НППУ  обираються прямим голосуванням членів партії на зборах або конференціях. Їх повноваження встановлюються на період роботи конференції, з`їзду.
Для забезпечення рівного представництва інтересів всіх членів партії при виборах делегатів конференцій, з`їздів встановлюється норма представництва.
3.6. Одночасно з виборами делегатів партійні організації можуть пропонувати кандидатури до складу вищестоящих виборних партійних органів. Право вирішення питання про їх обрання залишається за відповідною конференцією чи з`їздом.
3.7. Керівні і контрольно-ревізійні органи партії (посадові особи) підзвітні загальним зборам, конференціям, з`їздам, які їх обирали. Вони звітують про свою діяльність не рідше, ніж це визначено чинним Статутом. Перед проведенням звітно-виборного з`їзду НППУ у всіх нижчестоящих партійних організаціях проводяться звітно-виборні збори (конференції).
3.8. Голова партії, його перший заступник та заступники, члени Політради, Президії НППУ, Голови обласних, районних, міських парторганізацій, їх перші заступники та заступники, члени Рад, Президій Рад, Голови первинних партійних організацій, Голови Секретаріатів, члени контрольно-ревізійних органів обираються відкритим або на вимогу не менш як третини делегатів чи присутніх членів партії таємним (закритим) голосуванням з одночасним обранням їх членами відповідних керівних органів на зборах, конференціях, з`їздах.
 3.9. Члени партії, які входять до складу виборного органу за посадою, розпочинають виконання своїх повноважень одночасно з обранням (призначенням) на відповідну посаду.  

3.10. Члени виборних партійних органів з моменту прийняття рішення відповідним органом про припинення чи зупинення їх членства в партії одночасно вибувають зі складу всіх партійних органів, до яких їх було обрано.
   3.11. Президія, Політрада НППУ, президії Ради обласних, прирівняних до них, міських і районних, загальні збори первинних партійних організацій двома третинами голосів від свого загального складу і за поданням етичних або контрольно-ревізійних органів НППУ можуть достроково припинити чи відсторонити від виконання обов`язків відповідно: членів Політради й Президії, Голів, їх перших заступників та заступників, членів Рад, президії Рад та інших посадових осіб відповідного рівня у разі грубого порушення ними вимог чинного Статуту або здійснення дій, які несумісні з програмними документами партії, рішеннями її керівних органів. На час відсторонення від виконання обов`язків такі члени партії позбавляються права голосу на засіданнях відповідних виборних партійних органів та не враховуються в загальну їх кількість при визначенні кворуму. Одночасно з рішенням про дострокове припинення чи відсторонення від виконання обов`язків Голови, приймається рішення про дату скликання позачергового засідання з’їзду (конференції, загальних зборів).
   3.12. Виборні партійні органи створюють постійні або тимчасові комісії і робочі групи з різних питань партійної роботи, а також на час виконання своїх повноважень, за можливості, підпорядкований їм робочий апарат (або затверджують окремих осіб), визначають його структуру, штати, права, та функціональні обов`язки. На працівників партійного апарату поширюються положення та норми трудового законодавства.
Члени виборних органів, працівники їх апарату мають право вільного доступу на Збори, Конференції, засідання інших виборних органів, до документації нижчестоящих парторганізацій.
3.13.  НППУ може надавати допомогу в створенні жіночих, молодіжних, культурних, наукових, екологічних та інших об`єднань громадян, підтримувати їх ідейно, організаційно і матеріально.
Рішення про укладання угод про співпрацю з об`єднаннями громадян приймає Президія НППУ.
3.14. НППУ, її партійні організації можуть на свої кошти самостійно або спільно з іншими організаціями засновувати, видавати та розповсюджувати необхідні засоби масової інформації. Їх керівники затверджуються Президією НППУ, Радами відповідних парторганізацій. Партійний орган разом з колективом редакції визначає ідейно-творчу лінію видання, яка не може суперечити Статуту та програмним документам, рішенням керівних органів партії.
Керівні органи партії знаходяться в місті Києві.

IV. Членство в НППУ.

4.1. Членом НППУ може бути громадянин України не молодший 18-ти років, який має право голосу на виборах, поділяє принципи й мету партії, визнає й виконує її програмні документи і Статут, регулярно сплачує членські внески та бере участь у діяльності парторганізації.
   4.2. Членство в НППУ є фіксованим. Вступ до партії здійснюється на підставі особистої заяви, яка подається до первинної або міської (районної) організації НППУ. Рішення про прийом до лав партії приймається більшістю голосів присутніх на зборах членів партії первинної парторганізації чи на засіданнях членів керівного органу районної (міської) парторганізації. Рішення первинної парторганізації про прийом в партію затверджується керівним органом міської (районної) партійної організації.
   Як виняток заява про вступ може бути розглянута на засіданні керівного органу обласної (прирівняної до неї) парторганізації або Президії НППУ.
Партійний стаж рахується з часу прийняття рішення про прийом в члени партії відповідним партійним органом.
4.3. Прийнятому в партію Рада обласної (прирівняної до неї) або за її дорученням Рада міської (районної) парторганізації видає партійний квиток встановленого зразка. В окремих випадках партійний квиток може видати Секретаріат НППУ.
4.4. У разі прийняття рішення про приєднання до НППУ інших політичних партій, їх члени реєструються згідно з чинним Статутом зі збереженням партійного стажу в партії, що приєдналася до НППУ, але не раніше часу заснування останньої.
4.5. Член НППУ відповідно до чинного законодавства не може перебувати в інших політичних партіях. Членство в партії є несумісним з пропагандою насильства, тоталітаризму, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, ураженням невід`ємних прав людини.
   Членство в громадських організаціях не є перешкодою для членства в НППУ, якщо воно не суперечить програмним документам і Статуту партії.
   4.6. Член НППУ має право
   брати участь у будь-якому виді статутної діяльності партії;
   об`єднуватись з іншими її членами в партійні організації;
   обирати і бути обраним в усі статутні органи партії;
   брати участь у роботі будь-якого партійного органу при розгляді питання про свою діяльність в партії або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо;
   одержувати інформацію з питань партійного життя;
   виходити або призупиняти членство в партії шляхом подання особистої заяви.
4.7. Член партії зобов`язаний:
   дотримуватись принципів і цілей, викладених у програмних та статутних документах НППУ;
   надавати всебічну допомогу на виборах до органів державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються НППУ;
   виконувати взяті на себе обов`язки та доручення;
   виконувати рішення своєї та вищестоящих партійних організацій і керівних органів партії;
   регулярно сплачувати членські внески;
   стати у тримісячний термін на облік у відповідних парторганізаціях при зміні місця трудової діяльності або проживання.
4.8. Члену НППУ гарантується право на захист з боку партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за його партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди.
   4.9. Член партії за систематичне порушення Статуту НППУ, невиконання партійних рішень, дискредитації партії, рішенням зборів первинної, Президії Ради або Ради районної, міської, обласної (прирівняної до неї) парторганізації, а також вищестоящих керівних органів партії може бути притягнутий до партійної відповідальності аж до виключення з партії згідно з "Положенням про партійні заохочення та стягнення", яке затверджується Президією НППУ.
   Рішення про виключення приймається кваліфікованою більшістю (двома третинами) голосів присутніх на зборах членів партії або засіданнях членів партійного органу.
   Рішення первинної парторганізації про виключення з партії повинно бути затверджене керівним органом міської (районної) партійної організації.
   4.10. Член партії, який у встановлений період без поважних причин не пройшов перереєстрацію, після прийняття відповідного рішення керівним органом міської або районної парторганізації, вважається вибулим з партії як такий, що втратив зв`язок з нею.
   4.11. Членство в НППУ припиняється також за заявою з моменту її подачі про добровільний вихід з партії, а також у разі смерті або визнання особи недієздатною (обмежено дієздатною) у встановленому законом порядку. В останніх випадках членство припиняється з моменту смерті або набуття чинності відповідного рішення суду.
   4.12. Членство в НППУ призупиняється з моменту прийняття рішення з цього питання відповідними партійними органами у випадках зазначених чинним законодавством згідно поданої членом партії особистої заяви.
4.13. За виключеним із партії зберігається право апелювати до керівних органів вищого рівня, в тому числі й до з`їзду партії. Апеляція повинна бути розглянута ними не пізніше, ніж за два місяці після її подання Загальними зборами первинної парторганізації або на найближчому засіданні конференції або з`їзді партії.
4.14. Поновлення в партії після залишення посад, несумісних з перебуванням у ній, відбувається згідно поданої заяви. Час, на який призупинялося членство в партії, зараховується до загальнопартійного стажу лише у разі, коли заява про його відновлення подана не пізніше трьох місяців після звільнення з вищезазначених посад.
4.15. Рішення про припинення, призупинення і поновлення членства в партії приймає керівний орган районної, міської, обласної або прирівняної до неї парторганізації.
4.16. Особи, які вибули з партії, можуть бути знову поновлені в ній на загальних підставах згідно з чинним Статутом НППУ.
4.17. Член НППУ перебуває на обліку у первинних або у райлнних, міських, районних у містах партійних організаціях. Членський облік в НППУ регулюється "Положенням про членський облік в НППУ", яке приймається Президією НППУ.

14483
1 липня 2007 11:26:00
Вчера на киевском море свершилось. Лично наблюдал.Респект !Вот теперь он настоящий танунах.

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14484
20 червня 2007 01:34:00
Дальше..
1.Прекратить бухать
2.Снять корону
3.Походить по земле
4.Выкинуть из команды всех,кто за блок
5.ПУБЛИЧНО Отмежеваться от принципов националистов,ибо в противном случае вы предаете 99 прцентов населения Украины.
6.Взять за основу антикоррупционную декларацию Народа Украины.
7.В предвыборную программу включить основные позиции из программы Зинченко.Рентный фонд,снижение налогов ,контроль за властью и т.п.----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14485
19 червня 2007 00:00:00
Идет реклама Йули про перемогу спроведливости с ее фото...И сразу КРУПНЫМ ПЛАНОМ унитаз с бактериями и подпись - Доместос ТУАЛЕТНЫЙ БЛОК  :) ))))

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14486
17 червня 2007 11:06:00

Возможно ли эффективно управлять Госпрдприятием?

Да
Нет
Фсе приватизировать
Фсе национализировать
Не ту страну назвали Гондурасом.
Иное

Ви маете увійти, щоб проголосувати.

18 Голосів

Переглянути результат

Вопрос в связи с системным уничтожением всех госпредприятий страны,которые рыботают в различных отраслях.

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14487
16 червня 2007 01:25:00
Типа апостолы ее скурвились...Ипануц а.

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14488
16 червня 2007 00:07:00
Впевые,можно сказать,стал на сторону справедливости и поддержал замминистра Сергиенко и трудовой коллектив Киевпассервиса в борьбе с  Гюнселом и Автолюксом.
Я уже говорил,что КРУ  нашшло миллионы недопоступлений в бюжет из-за прямых кассовых продаж этими компаниями билетов,минуя страховые и станционные сбоы.Потери державы в месяц - миллион,полтора гривен.Впервые нашлись силы не продлять договора аренды и запретить проджу билетов с их касс.Сейчас пошло нереальное давление по всем направлениям.
Причем,беседы с владельцами ни к чему не приводят.Типа ,мы платили 2000грн в месяц вместо миллиона и будем платить.Хотя по закону обязаны.И все несколько сотен перевозчиков для них второй сорт.
Причем договора аренды закончились еще в марте,выселяться не хотят. Типа прийдем с флагами к минтрансу,заблокируем вокзал и т.п.Запасайтесь попкорном....

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14489
9 червня 2007 13:43:00
Положение о меджлисе.

[www.cidct.org.ua]

2.1. Основной целью Меджлиса является ликвидация последствий геноцида, совершенного советским государством в отношении крымских татар, восстановление национальных и политических прав крымскотатарского народа и реализация его права на свободное национально-государственное самоопределение на своей национальной территории.
Выделил в отдельную тему,чтобы не говорили.что мы не видели ,не знали...

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 09.06.07 12:57.
14490
8 червня 2007 02:53:00
В беседе у нее вырвалось-
ВИА:
Кто вам сказал, что демократия - синоним национализма? Демократия - это дутая утопия. которая НИГДЕ не существовала. Древнюю Грецию и США рекомендую рассмотреть внимательнее - те еще демократии, вилами по воде писаны. Национализм к утопическим коммунизмам и демократиям отношения не имеет, не надо сочинять байки.

Так что готовьтесь,господа....Размечтались.


----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 08.06.07 09:10.
14491
7 червня 2007 23:43:00
Луценко :....бо кандидати від НС та НУ та більшість кандидатів від «Правиці» давно одне одного знають, працюють разом, дружать сім’ями і мають приблизно однакові переконання.

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 07.06.07 22:14.
14492
24 травня 2007 23:07:00
Увольнение Пискуна теперь возможно только с согласия ВР.Более того,Пискун написал заяву про сложению полномочий через два дня после восстановления в должности.Сам граблей понаставлял - сам и расхлебывай.За два месяца нагородил беспредельных указов по самые помидоры.Накуя восстановил Пискуна ?Придурок....Почему увольняешь судей КС?Если бы в
е подсудимые увольняли своих судей -наступил бы беспредел.Сейчас ты образец беспредельщика.Ты ничем не отличаешься от бандитов ...Для кого фарс со скоростными нарисованными выбами?Для фальсификации...


 П.с.Ага,думали,что уж Юща то мы переизберем...Приро с,сцуко намертво..

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 24.05.07 21:08.
14493
9 травня 2007 03:05:00
Только позорят автобизнес и марку Ленд Ровер и Ягуар.
Мастера торгуют своими запчастями(кардан),которые отваливаются на ходу.Директор их покрывает ...После полного ремонта повреждений с ожиданиями запчастей в оригинале несколько месяцев за нереальные деньги машина проезжает 700 км и опять становится . Снова эвакуатор.Полный мороз и кидалово. Так,делюсь...Вдруг кому придецца иметь дело..

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14494
4 травня 2007 14:47:00
именно его быдлячая позиция добавляет дров в конфликт.Не имея в виду Юща,сам институт президенства жизненно необходим как модель управления с противовесами. Иначе полный беспредел.
Папа,объясни своему патрону ....

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14495
30 квітня 2007 17:50:00
так случился голодомор.Я тоже гиперболизировал,для доходчивости...Може т  поймем,что разделение для нас на хуторские и хатынковые молекулы опять смерти подобно? послать нахер всех,кто вдалбливает идеи человек человеку враг?
14496
30 квітня 2007 17:30:00
Выборы преза с ВР нормальный вариант.Сегодня през ссылается на майдан,который его привел к власти, но тогда он не говорил про Музеи оккупации,реабилитацию УПА и вступление в НАТО и Евросоюз.Считаю,что он должен идти а отставку вместе с ВР.

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14497
16 квітня 2007 21:44:00
Поздравляю!Желаю счастья , здоровья и всего самого лучшего !
14498
15 квітня 2007 19:53:00
Тогда на этих выборах пройдет размытие акций. B-)  
И ,опять же , собрать конституционное большинство бует сложнее. Может бабла не хватить....

Пы.Сы. Бюджет на содержание рады оставить прежним..

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14499
15 квітня 2007 19:52:00
Тогда на этих выборах пройдет размытие акций. B-)  
И ,опять же , собрать конституционное большинство бует сложнее. Может бабла не хватить....

Пы.Сы. Бюджет на содержание рады оставить прежним..[/b]

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14500
4 квітня 2007 01:21:00
Если он идет до конца ,то выборы и президента и и ВР.Если нет - отмена указа...
14501
3 квітня 2007 19:17:00
Еще у кого то есть сомнения,что просто рвется к корыту? Где обещанная ответственность за каждого?
Фельдман в Харькове по беспределу ворует землю.Во всех местных советах одна картина...  (td)  

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14502
12 березня 2007 00:54:00
Создание отдельного закрытого форума и поддержка националистического ресурса модераторами УП - еще один клин  в раскол страны на интеллектуальном уровне . Прошу немедленно убрать это негодяйство из общего форума в форум для национальных разборок.Или ,в просторечье, в помойку - там ему и место...

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14503
24 лютого 2007 00:11:00
40 % в раде.Отаке..

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 23.02.07 23:11.
14504
23 лютого 2007 17:13:00
На березневих парламентських виборах естонці зможуть голосувати через інтернет. Це відбудеться вперше в світі. Раніше, в 2005 році, в Естонії голосували через інтернет на муніципальних виборах.

Основою системи голосування є національна ID-картка і пристрій для її читання, який підключається до комп'ютера. Ця картка використовується для платежів, подавання податкових декларацій і для інших цілей, тому багато жителів її вже давно мають.

Експерти очікують, що новою системою голосування скористається кілька десятків тисяч громадян із приблизно мільйона зареєстрованих виборців.

Естонія вважається однією з найрозвинутіших країн Європи за впровадженням інформаційних технологій. Наприклад, тут доступ до інтернету записаний в конституції як право людини, а до інтернету підключено 60% квартир.
[maidanua.org]

Думаю,что это правильный путь и  для Украины.


----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]
14505
12 лютого 2007 23:42:00
Міністерство транспорту та зв'язку України вивчатиме сучасні системи оплати за проїзд та його контролю в міському громадському транспорті. З цією метою заступник міністра транспорту та зв'язку України Леонід Сергієнко та фахівці Міністерства беруть участь у Регіональній конференції МСОТ для країн Євразайського регіону „Сучасні системи оплати за проїзд та контролю проїзду в міському транспорті”, яка пройде 7-9 лютого у Москві.

Українська сторона ознайомиться з принципами побудови сучасних систем збору плати та контролю проїзду на міському громадському транспорті, механізмами розробки та шляхами практичного впровадження аналогічних систем і їх фінансування. Зокрема, обговорюватимуться принципи побудови сучасних систем оплати за проїзд.

Під час даної конференції її учасники отримають широку інформацію з досвіду діяльності громадського транспорту, що у значній мірі визначить якість транспортного обслуговування пасажирів та економіку функціонування транспортного комплексу.

 

Довідка

Регіональна конференція МСОТ для країн Євразійського регіону організована у співдружності з ДУП „Мосгортранс”, ДУП „Московський метрополітен” та Міжнародною асоціацією підприємств міського електротранспорту.

Мета Регіональної конференції МСОТ для країн Євразійського регіону „Сучасні системи збору плати за проїзд та контролю проїзду в міському транспорті” – консолідація діяльності транспортних підприємств Євразійського регіону та вихід на якісно новий рівень у транспортному обслуговуванні.

[mtu.gov.ua]


Пы.Сы. В етой теме серьезно зависаю.Был в Москве  в составе  делегации.

----------------------------------
Нет умнее педагога, чем наша собственная жизнь. (с) Тальков
[www.narodua.org]Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 12.02.07 22:42.
14506
26 грудня 2006 20:52:00
Собрались.Отмечаем. есть Трумен.Бяка,ГарриН,георгиу,Астонишд и т.д.
14507
23 листопада 2006 23:59:00
Вот это серьезно.Самый действенный метод гражданского неповиновения.

[www.maidan.org.ua]
14508
19 листопада 2006 14:37:00
Все структуры партий расчитаны на корпоративные интересы и продвижение жесткой дисциплины и исполнительной войсковой вертикали.Ни о какой службе интересам людей не идет.Поэтому необходимо допустить к выборам общественные организации,которые по сути своей и есть максимально демократичными и учитывают интересы разных слоев населения ...
14509
16 листопада 2006 17:23:00
[ru.proua.com]
proUA / 16.11.2006 12:59

Государственная налоговая администрация намерена размещать информацию о заявленных к возмещению суммах налога на добавленную стоимость на своей веб-странице. Об этом говорится в сообщении администрации, передают «Українські Новини».

«Разрабатывается программа размещения на веб-сайте ГНАУ информации, кто и сколько заявил к возмещению и в какой срок», - говорится в сообщении.

Это покажет, какие предприятия претендуют на возмещение, и поможет установить за такими плательщиками контроль.

Данная мера внедряется с целью отслеживания незаконных сумм, заявленных к возмещению.

Согласно сообщению, по Украине по состоянию на 1 ноября выявлено неправомерных заявлений на возмещение НДС в размере 1,5 млрд. гривен.

Как сообщалось, Министерство финансов отмечает рост задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость до 10 млрд. гривен.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров заявлял о росте задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость до 6 млрд. гривен.

Кроме того, Азаров позитивно охарактеризовал решение, принятое в 2004 году по реструктуризации задолженности по налогу НДС-облигациями.Я за.Если они действительно пойдут на этот шаг,готов поддержать.Главное,шоб не вышло как с сайтам реестра судейских решений...Редаґовано 1 раз(и). Останні правки 16.11.06 16:24.
14510
15 листопада 2006 21:11:00
Последняя капля ее цинизма и двуличия. именно ее депутаты настаивают на снятии министра.Помню . она говорила,что несет ответственность ЗА КАЖДОГО ,кого провела в парламент.
Теперь все,что вытворяют ее уродцы депутаты буду персонифицировать лично с ней.
То в Харькове именно ОНА крадет землю у горожан,теперь ОН ЛИЧНО хочет снять министра.ОНА ЛИЧНО голосовала за бюджет и т.п.
Пы.СЫ.Присцутствие Луценко на посту министра МВД - последний оплот от беспредела синих.Я готов выйти на митинг в его поддержку в любое время.Юля ,очнись- или ты такое же чмо,как и Янык!!!
14511
13 листопада 2006 13:21:00
Все больше склоняюсь к мнению,что его миссия - стравливать потихоньку лишний пар...Очень вовремя как -то ...И в результате пшик.
14512
12 листопада 2006 14:23:00
Статья 5 Конституции указывает, что единственным источником власти является народ, и это право он реализует непосредственно, через органы государственной власти и органы местного самоуправления. «Непосредственно» мы должны понимать не как цитату, которая дает нам право прийти и проголосовать, а они посчитают, как захотят. Непосредственное участие во власти должно реализовываться через общественные организации и развитие третьего сектора.

Эффективность и сила власти определяется эффективностью и силой самого слабого звена. А самое слабое звено в этой системе единой власти — непосредственное народовластие. На втором месте местное самоуправление. Оно существует де-юре, де-факто его нет. Вот эти звенья нужно усилить, а не строить институт власти как диктаторский режим, который подавляет все, не давая возможности развиваться ни первому, ни второму.

[www.grani.kiev.ua]Думаю,что все больше Матвиенко приходит к политике центризма.Если бы еще не было заявлений о поддержке крайне правых - УРП "Собор" стала бы нормальной партией...
14514
11 листопада 2006 01:23:00
Могу ли я промолчать? Продвигается серьезная афера по отказу метрополитена от земли в пользу концерна АВЕК .Я направил на имя Авакова,Добкина и Мусеева письма для объективного контроля за процессом.Прошу общественность и прессу поддержать и не допустить кулуарного решения вопроса.

Текст письма.

Шановний,


Структури Головного управління вирішують питання доцільності передачі земельної ділянки ,яка знаходиться в користуванні метрополітену та розташована поблизу ринку Барабашова. Згідно запиту 06/204 – 2587 від 06.11.06 на адресу метрополітена Головне управління з’ясовує обґрунтовування цієї пропозиції.
Суть справи в тому, що метрополітен добровільно припиняє свої права на користування земельної ділянкою площею понад 10 тис. кв. м. для подальшої передачі цих прав компанії АВЕК. Враховуючи значну ринкову вартість цієї землі (близько 10 млн. долл. США) , а також значні потреби коштів метрополітену для продовження будівнитства та оновлення рухомого складу , складні соціальні наслідки подорожання вартості проїзду в метро , вважаю недоцільним відмову від прав користування земельною ділянкою без відповідного відшкодування метрополітену ринкової вартості позбавлених прав.
Також наполягаю на обговорюванні серед громадськості та з залученням фахівців та преси можливості проведення аукціону з питань надання максимальних доходів від використання цієї ділянки , та доцільності безкоштовної відмови від неї .
З повагою,
перший заступник начальника
Головного управління промисловості,
транспорту і зв,язку Костенко П.І.


Думаю,здесь уместно процитировать самого губернатора,когда он столкнулся с выбором:
«Мог ли губернатор Аваков промолчать в ответ на законопроект, поданный одним из депутатов Партии регионов, который дискредитирует как страну, так и город? Мог. И это было бы политкорректно. Но промолчать не мог — потому, что должен был защитить права людей».

Отличие в том ,что сейчас эту операцию хотят провести БЮТ и депутаты Харьковского горсовета.Надеюсь,что мы все вместе не дадим обокрасть горожан.Редаґовано 2 раз(и). Останні правки 26.11.06 17:17.
14515
9 листопада 2006 18:46:00
Внимание!!! В Харькове больше нет власти!!!
Пользователь: Рыбак
Статус: пользователь
Дата: 09.11.2006 17:07:17

Добкин! Это конец...
Геша...

Все по-порядку…
Гражданин М.М. Добкин не имеет права занимать пост мэра Харькова.

Нелегитимный он мер. НЕ-ЛЕ-ГИ-ТИМ-НЫЙ!

Это очень легко понять, если проследить процедуру его становления.
Итак.
Шаг 1. М.М. Добкин являлся народным депутатом Украины Верховной Рады Украины 4 созыва. В соответствии с ответом председателя Центральной избирательной комиссии Я.Давыдовича[/size] Давидович1.gif, и стенограммами сессий ВРУ (регистрация нардепов в зале) [rada.gov.ua], полномочия народного депутата Украины М.М. Добкина закончились в момент первой сессии ВРУ 5 созыва – это 25.05.2006 года. Досрочно его полномочия не прекращались, заявления о досрочном прекращении полномочий не подавались.
Шаг 2. М.М. Добкин выиграл выборы на пост мэра Харькова. Вступил в должность, как полагается – на первой сессии Харьковского городского совета 5 созыва. Это было 19.04.2006 года. Это подтверждается прессой, горизбиркомом, да и не отрицается самим Добкиным.
Шаг 3. В период с 19.04.2006 по 25.05.2006 года М.М. Добкин был И НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ УКРАИНЫ, И МЭРОМ ГОРОДА ХАРЬКОВА. Это длилось, как можно посчитать, - 37 суток.
Шаг 4. Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» прямо запрещает совмещать мандат нардепа с постом мэра, а Закон Украины «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» в ст. 5 однозначно говорит: «Стаття 5. Дія акта про призначення особи, яка є народним депутатом України, на посаду, що є несумісною із депутатським мандатом
Акт про призначення особи, яка є народним депутатом України,
на посаду, що є несумісною із депутатським мандатом, втрачає
чинність через двадцять календарних днів з дня його видання, якщо
повноваження народного депутата України не припинені в
установленому законом порядку».
Шаг 5. Таким образом, гражданин М.М. Добкин незаконно находится в должности Харьковского городского головы начиная с 09.05.2006 года.
Шаг 6. Гражданин М.М. Добкин не имел права издавать распоряжения и подписывать решения сессий Харьковского городского совета с 09.05.2006 года. (см. шаг 5).
Шаг 7. Незаконная деятельность гражданина М.М. Добкина в статусе мэра повлекла миллионные убытки городу Харькову, и нелегитимность решений Харьковского горсовета, подписанных им.
Шаг 8. Избрание депутата Г.А. Кернеса секретарем горсовета так же подпадает под шаг 7.

Сказано и написано более чем достаточно... Все доказано. Документы имеются.
И просьба ко всем участникам форума - не флудите в этой ветке. Это очень серьезно для общественности города Харькова, а нам здесь жить...


[forum.media-objektiv.com]
14516
8 листопада 2006 19:01:00
Налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине может быть уменьшен на 5% с 2008 г. Об этом сегодня заявил председатель Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Анатолий Брезвин на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности. По его словам, это оптимистичный прогноз, поскольку еще просчитываются варианты снижения ставки НДС в стране с нынешних 20% до 15%, 17% или 18%. Перспектива сокращения указанного налога, по словам Брезвина, зависит от изменений в законодательстве Украины, в частности и появления закона об НДС,
[rep-ua.com]

Вот это дело...Думаю,надо остановиться на 10%.
14517
7 листопада 2006 15:09:00
Главой Крымского республиканского комитета соцпартии избран Евгений Супрунюк


Я  взял у Супрунюка автомашину Москвич-2141 красного  цвета  для  того, чтобы отвезти Козлова в Ялту… В машине я сразу отдал ему 5000 долларов. В  бутылку  водки, которую пил Козлов по дороге в Ялту, я вылил две ампулы клофелина,  приняв  решение  избавиться  от  него,  так  как понял, что 5000 долларов  Козлову  снова  хватит  ненадолго, значит, выход у меня был только один… Не  доезжая до Ялты, мы заехали на пустырь, расположенный над ялтинским грузовым  портом, за поворотом на гостиницу «Ялта». Козлов вышел из машины, и я  выстрелил  ему  в  затылок.  Пуля  вышла  над  левым  глазом. Козлов упал замертво… Я забрал из его куртки 5000 долларов и повез труп на дачу Евгения Сурунюка в село Белое Симферопольского района. На даче я отрезал голову и кисти рук убитого… Там,  в  старом  доме,  хозяйственным  самодельным ножом отчленил голову  и  кисти  рук,  чтобы  труп не был идентифицирован и опознан. Привез части    тела    в    район   Симферопольского  водохранилища.  …Там я стал жечь труп, обливая его бензином небольшими  порциями, чтобы не было сильного пламени, которое могло привлечь внимание  людей.  Но сжечь труп не удавалось, горел он плохо. Я бросил все и оставил туловище на том же месте, а голову и практически полностью сгоревшие кисти  рук  отвез  сначала  на  дачу,  где взял лопату, так как решил голову закопать    где-то    подальше    в  лесу…  Но  потом  надумал  поехать  в Красногвардейский  район,  где  знал  укромные  безлюдные лесопосадки, и там закопать  голову  Козлова… Голову завернул в какие-то  тряпки, возможно в одежду Козлова. Кожаную куртку и остальные вещи сжег  в  орешнике, а что оставалось в разных местах, не помню где. Приехал в лесополосу,  расположенную  возле  полей,  неподалеку от дороги, проходившей между  селами  Пятихатка  и  Ровное Красногвардейского района, и там закопал голову   прямо  в  тряпках,  не  разворачивая,  в  землю  на  глубину  15-20 сантиметров. В  тот  же  вечер я заезжал еще на работу к Евгению Супрунюку, который очень часто работал  до  поздней ночи. И я ему все рассказал о всех событиях того дня, в том  числе  и  об убийстве Козлова… Я ему отдал все 5000 долларов, которые забрал у Козлова после убийства…».

Сергей Кущенко после ареста активно сотрудничал со следствием. В  ходе  воспроизведения обстановки и обстоятельств совершения преступления он указал место, где закопал голову убитого.

24  марта  1999 г. суд признал Сергея Кущенко виновным  в  полном  объеме  предъявленного  обвинения в убийстве гражданина Козлова и приговорил по статье 93 пункт «а» УК Украины (умышленное убийство при  отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений) к 14 годам лишения свободы.
Евгений Супрунюк в это время находился в бегах…

[ukrinform.info]

В этом весь цинизм Мороза...
14518
5 листопада 2006 16:13:00

В ближайшем будущем Партия Регионов может поставить вопрос о незаконности функционирования меджлиса крымских татар, который уже долгие годы действует без необходимой регистрации. Об этом «Новому Региону» заявил представитель ПР депутат Верховной Рады Александр Черноморов.

«Всем понятно, что, согласно законодательству, общественная или политическая структура должна быть зарегистрирована. Иначе это незаконный процесс. Наверное, Партия Регионов дойдет до вопроса меджлиса», – сказал он.

Черноморов также прокомментировал намерение премьера Виктора Януковича взять себе в советники лидера меджлиса Мустафу Джемилева и последующий отказ главы Кабмина от этого шага: «После консультаций с русскими организациями Крыма он этого делать не стал. Сейчас в Крыму и так происходят перекосы в отношении крымских татар, а они все больше и больше требуют прав для себя», – пояснил Черноморов.
o b o z.com.ua/news/2006/11/4/143424.htm

Давно я об этом говорил.Все должны быть в рамках закона.Меджлис  ставит своей целью создание в Крыму отдельного государства.
14519
4 листопада 2006 23:33:00

Вы можете спокойно жировать,когда рядом нищета?

Да,мне на нищих наплевать,они неудачники
Да,я зарабатываю,чтобы поделиться с бедными
Нет,не могу,совесть гложет
Нет,но приходится
Ашо делать?все уроды,мир так устроен...

Ви маете увійти, щоб проголосувати.

44 Голосів

Переглянути результат

Все-таки идея,что человек человеку друг, а не волк мне мне кажется правильной...
14520
26 жовтня 2006 13:04:00

           
26.10.2006

Россия готова отказаться от членства в ВТО уже в начале ноября 2006 года. Об этом заявил Владимир Путин заявил госсекретарю США Кондолизе Райс в телефонном разговоре, передает Lenta.

Путин сообщил госсекретарю США, что при отсутствии прогресса в ближайшее время Россия не будет добиваться членства в организации.

Стоит отметить, что Россия и так делает все, чтобы не вступить в ВТО – в частности, постоянно отказывается от принятых ранее обязательств.

Повна версія