Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль


Реєстраційна угода

Реєструюч ись на Форумі Українськ ої Правди (forum.pra vda.com.u a), Ви підтвердж уєте що ознайомил ись і згодні дотримува тись наступних правил:

                                                                                         ПРАВИЛА ФУП

Ми не банимо за погляди – ми банимо за нездатніс ть гідно їх відстоюва ти.


1. Форум Українськ ої Правди – дискусійн ий політични й клуб, створений для обговорен ня значущих для України й світу проблем; питань, що цікавлять користува чів; обміну інформаці єю; інших тем, які пов'язані з загальною тематикою ресурсу "Українська Правда" та перебуваю ть у руслі редакційн ої політики порталу.

2. Ці Правила є продуктом спільної згоди зареєстро ваних дописувач ів ФУПу та власника ресурсу. Правила можуть доповнюва тися або змінювати ся, якщо в цьому виникне потреба.


3. Реєстраці я

3.1. Через діючий мейл з підтвердж енням від адміністр ації Форуму (+ див.Перех ідні положення)

3.2. Одразу після реєстраці ї користува ч не може створюват и нові теми у будь-якому розділі ФУПу. При цьому інші види спілкуван ня – відповіді в цікавих темах, приватне листуванн я тощо – надається у повному обсязі. Обмеження на створення тем знімаєтьс я модератор ом через деякий час, після подання заявки користува чем у спеціальн ій темі в Адмінфору мі та перегляду його повідомле нь.

3.3. Якщо модератор виносить негативне рішення щодо подальшог о знаходжен ня користува ча на ФУПі, його переводят ь в "Передбанник" – спеціальн ий закритий розділ для злісних порушникі в, де вони мають змогу зробити висновки та перегляну ти власну поведінку і способи спілкуван ня на Форумі.

3.4. В окремих випадках модератор на власний розсуд може одразу винести рішення про безперспе ктивність перебуван ня новоприбу лого користува ча на Форумі, обминаючи Передбанн ик.


4. Заборони і порушення

4.1. Пам'ятайте, що ви знаходите сь на ресурсі "УП". Заборонен і безпідста вні негативні висловлюв ання на адресу УП та журналіст ів редакції. Покарання визначає особисто адміністр атор Pravda.

4.2. Суперечки по ідеологіч них питаннях не повинні виходити за межі Конституц ії, законів України та здорового глузду.

4.3. Заборонен і: погрози будь-кому з учасників ФУПу (юзеру, модератор у, адміністр атору), зловживан ня матом та зловмисни й флуд. Перехід на близьких та рідних дописувач а або ж погрози перенести форумні суперечки в реал караються з особливим цинізмом.

4.4. Заборонен о розголоше ння приватної інформаці ї про кожного з учасників ФУПу без їхнього дозволу.

4.5. Заборонен і приниженн я за національ ною, гендерною ознакою, зовнішнім и відміннос тями та особистіс ні образи.

4.6. Під час війни категорич но заборонен і спроби приниженн я національ них символів України та атрибутів українськ ої державнос ті, підтримка терористи чної діяльност і, глум над постражда лими та вбитими, незалежно від того, з чиєї сторони втрати.

4.7. Адміністр ація Форуму не схвалює роботу різномані тних партійних/корпоративних/штабних ботів та відповідн о ставитиме ться до їхньої спроби засмічува ти форум.

4.8. Заборонен о мати 2 та більше ніки, а також писати на форумі під іншим ніком під час бану.

4.9. У випадках, не передбаче них перерахов аними вище пунктами, рішення ухвалює модератор .

4.10. Питання, побажання, або пропозиці ї до модератор а і адміністр ації Форуму розміщуют ься в Адмінфору мі. Обговорен ня дій модератор а в інших форумах заборонен о.


5. Покарання

5.1. Покарання користува чеві по кожному окремому випадку виноситьс я на особистий розсуд модератор а. Модератор при визначенн і ступеня порушення керується цими Правилами та власною совістю.

5.2. Зазвичай практика строків покарання здійснюєт ься за схемою (кількість діб бану): 1-3-3-10-30-30-999 (або "ніколи"). Однак застосува ння цієї схеми не обов'язково повинно бути саме таким.

5.3. Кожне покарання (на будь-який строк) одразу відображу ється у Банлисті.

5.4. В окремих випадках модератор може винести покарання у вигляді тимчасово ї заборони на створення власних гілок – за зловживан ня однотипни ми темами. Таке покарання не заноситьс я у Банлист та має тимчасову дію, на розсуд модератор а. Покарань у вигляді усних або письмових попередже нь на Форумі немає.

5.5. Модератор не моніторит ь усі теми та дописи без винятку. Для повідомле ння про порушення Правил існує кнопка "Доповідь".


5. Права та обов'язки учасників ФУПу

Даний розділ має бути самостійн о створений користува чами Форуму та погоджени й з адміністр атором Pravda.


6. Перехідні положення .

Пункт 3.1. розділу "Реєстрація" у майбутньо му буде доповнени й додаткови ми можливост ямі реєстраці ї через наявні акаунти у соцмережа х (FB, Twitter, Google+ тощо). Наразі вирішують ся технічні та організац ійні питання з цього приводу.

Повна версія